Nasza

Oferta

Dokumentacja projektowa dla
konstrukcji stalowych i żelbetowych

Projektowanie
Zajmujemy się sporządzaniem kompletnej dokumentacji technicznej konstrukcji stalowych i żelbetowych obiektów budowlanych i infrastruktury oraz konstrukcji typu offshore. Wykonujemy opracowania projektowe we wszystkich stadiach realizacji, od koncepcji, poprzez projekt budowlany do projektu wykonawczego wraz z rysunkami warsztatowymi.

Doradztwo
Oferujemy profesjonalne doradztwo budowlane w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej konstrukcji i ustalenia założeń projektowych, które planuje osiągnąć inwestor. Opracowujemy technologie dla niestandardowych procesów budowlanych.

Nadzór
Proponujemy usługi inspektora nadzoru, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, wiedzę techniczną oraz wieloletnie doświadczenie w branży, które z całą pewnością usprawni cały proces realizacji inwestycji, z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Pozwoli to każdemu Inwestorowi osiągnąć zamierzone efekty, przy jednoczesnej minimalizacji poziomu ryzyka. Profesjonalny nadzór inspektora zespołu SP Engineering zapewni, aby proces realizacji całej inwestycji, jak i sam proces budowy, przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a realizowany obiekt został wykonany z największą starannością, zgodnie z założonym harmonogramem i kosztorysem.

Kierowanie projektem
Usługa skupiona jest w szczególności na koordynacji działań związanych z projektem i udzieleniu wsparcia Zamawiającemu przy realizacji, w tym zarządzanie i monitorowanie statusu inwestycji wraz z nadzorem technicznym na wszystkich jej etapach oraz minimalizacja ryzyka i zapewnienie odpowiedniej komunikacji między wszystkimi uczestnikami projektu. Właściwy dobór personelu oraz organizacja procesu ma kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu całego projektu i realizacji założonych celów. To właśnie dzięki dobremu zarządzaniu projektem zwiększa się gwarancja zakończenia inwestycji w wyznaczonym terminie.

BUDOWNICTWO

FABRYKI, HALE, CENTRA LOGISTYCZNE

INFRASTRUKTURA

KONSTRUKCJE MOSTÓW, KŁADEK DLA PIESZYCH, WIADUKTÓW

ENERGETYKA

KONSTRUKCJE NA LĄDZIE I NA MORZU DLA ENERGETYKI WIATROWEJ